Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

1.    Uvodne odredbe

Ovim Uvjetima korištenja uređuju se prava i obveze u vezi s korištenjem portala TeamUp na web stranici www.teamup.leanstartup.hr (dalje u tekstu: TeamUp ili Portal) u vlasništvu udruge Lean Startup Hrvatska, Zagreb, Boškovićeva 2, OIB: 42709041111, (dalje u tekstu: LSH).

 Uvjeti korištenja, kao i sve njegove izmjene i dopune koje bi uslijedile, vrijede od dana kada su objavljeni na web stranici Portala, te su sastavni dio svakog ugovora, usmenog ili pisanog, sklopljenog između LSH i korisnika, te obvezuju svaku fizičku i pravnu osobu koja koristi web stranicu TeamUp.

 TeamUp je namijenjen posredovanju u informacijama o otvorenim prilikama za suradnju koja objavljuje Autor prilike (voditelj projekta) i tako ih čini dostupnim svima koji žele biti informirani o otvorenim prilikama za suradnju u razvoju startup projekta, te ostalim posjetiteljima Portala.

 TeamUp omogućuje registriranim korisnicima da ga koriste kao platformu za kreiranje, postavljanje, mijenjanje svih informacija u vezi sa objavama, a koje radnje su tehnički moguće u skladu sa funkcionalnošću same web stranice TeamUp.

 Svako korištenje Portala u cijelosti ili bilo kojeg njegovog dijela koje nije u skladu s Uvjetima korištenja, smatrat će se zloupotrebom usluge koju pruža LSH i kršenjem Uvjeta korištenja.

 LSH zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa Portala, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to tko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obavijesti, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.

 LSH zadržava pravo brisanja tekstova neprimjerenog, uvredljivog i diskriminatornog sadržaja, a koji sadržaj bi bio protivan Ustavu Republike Hrvatske, važećim prisilnim propisima i moralu. Ako se Autor prilike ne pridržava prisilnih pozitivnih propisa, a posebice prisilnih odredaba važećeg Zakona o radu, LSH zadržava pravo na neobjavljivanje pojedinačnog ili svih sadržaja tog Autora prilike. LSH također zadržava pravo izmjene sadržaja u smislu ispravljanja pravopisnih pogrešaka i strukture objavljenog sadržaja, sukladno Uvjetima korištenja.

2.    Definicije

TeamUp je naziv za internetski portal namijenjen za razmjenu podataka između fizičkih i pravnih osoba s jedne strane koje su u potrazi za suradnicima,  zaposlenicima, volonterima, savjetnicima i sl. te fizičkih osoba s druge strane koje su u potrazi za angažmanom, zaposlenjem, volontiranjem i sl., a sve u svrhu lakše izmjene podataka te brže fluktuacije i povećanja dinamičnosti na razvoju startup ekosustava.

 AUTOR PRILIKE u smislu ovih Uvjeta korištenja je naziv koji obuhvaća svaku fizičku i/ili pravnu osobu koja koristi TeamUp, a posebno autora prilike u smislu odredbi važećeg Zakona o radu, bez obzira na vrstu ugovora o radu koji želi sklopiti, kao i svaku drugu fizičku i/ili pravnu osobu koja koristi TeamUp radi pronalaska izvođača i/ili izvršitelja u smislu odredbi važećeg Zakona o obveznim odnosima o ugovoru o djelu, odnosno koja traži volontere, pripravnike, osoblje za stručno osposobljavanje i sl.

 TALENT u smislu ovih Uvjeta korištenja je naziv koji obuhvaća svaku fizičku osobu koja koristi TeamUp radi pronalaska prilike za stvaranje u startup timu ili radnog mjesta u smislu važećeg Zakona o radu, odnosno pronalaska angažmana u smislu odredbi važećeg Zakona o obveznim odnosima o ugovoru o djelu, odnosno radi pronalaska volonterskog mjesta, mjesta za stručno osposobljavanje i sl.

 OTVORENA PRILIKA u smislu ovih Uvjeta korištenja je općeniti naziv za svaku vrstu prilike za suradnjom, radnog mjesta, zapošljavanja, angažiranja, volontiranja, vježbeništva, pripravništva, stručnog osposobljavanja, stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, i sl.

 KORIŠTENJE u smislu ovih Uvjeta korištenja je svako oglašavanje otvorene prilike ili bilo koji drugi angažman od strane Autora prilike, odnosno činjenje dostupnim vlastitih osobnih podataka u cilju pronalaženja radnog mjesta ili drugog angažmana od strane Autora.

 OSOBNI PODATAK je u smislu ovih Uvjeta korištenja svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati, a koji osobni podaci su zaštićeni prema odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (eng. GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

 GDPR je naziv za Uredbu 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

 VODITELJ OBRADE je fizička ili pravna osoba koja određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka.

 IZVRŠITELJ OBRADE je fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

3.    Autori prilike

U svrhu korištenja Portala, Autor prilike je obvezan putem registracije izraditi svoj korisnički račun, pod uvjetima i na način iz ovih Uvjeta korištenja.

 Registrirani Autori prilike mogu u svako doba objavljivati oglase za Otvorene prilike, naknadno ih mijenjati u dogovoru sa savjetnicima Portala, pratiti statistiku posjećenosti objavljenih oglasa, pretraživati sažetke životopisa, te koristiti ostale napredne funkcije koje su instalirane ili će to tek biti.

 Autor prilike samostalno određuje sadržaj, kao i kategoriju u kojoj se sadržaj objavljuje. Sadržaj se objavljuje na Portalu isključivo uz prethodno odobrenje LSH. Autor prilike ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posljedice koje mogu proizaći objavljivanjem njegovog sadržaja na Portalu.

 Autor prilike garantira da je vlasnik odnosno korisnik svih autorskih i/ili srodnih prava na cjelokupnom sadržaju, kao i svim pojedinim dijelovima tog sadržaja, koji objavljuje na Portalu. Za svako eventualno kršenje autorskog i/ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualnog vlasništva, odgovara isključivo Autor prilike.

 Postavljanjem objave na Portal, Autor prilike bezuvjetno i neopozivo daje svoj pristanak LSH da njegovu objavu promovira, oglašavanjem ili na drugi prikladan način prema ocjeni LSH.

 Autor prilike se obavezuje da će svoj korisnički račun na Portalu koristiti isključivo u svrhu pronalaženja odgovarajućih suradnika za svoje potrebe. Autor prilike se obavezuje da neće spremati podatke iz baze profila TeamUp na svoja računala korištenjem automatskih aplikacija. Autor prilike se obavezuje da neće davati odnosno dopuštati uvid u podatke, bilo direktno, bilo davanjem na upotrebu svog korisničkog imena i lozinke, trećim osobama.

 Ukoliko Autor prilike koristi svoj korisnički račun u bilo koje druge svrhe (npr. za promociju i prodaju raznih proizvoda, usluga i sl.), LSH će svaki takav korisnički račun blokirati i ukloniti s Portala te svaka takva zlouporaba korisničkog računa podliježe zakonskim propisima o pokretanju postupka radi naknade štete LSH protiv štetnika.

 Usluga objavljivanja oglasa za Otvorene prilike na web stranici TeamUp se ne naplaćuje.

4.    Talenti

U svrhu korištenja Portala, Talent je obvezan putem registracije izraditi svoj korisnički račun, pod uvjetima i na način iz ovih Uvjeta korištenja.

 Prilikom registracije Talent samostalno bira lozinku, te snosi isključivu odgovornost za tajnost lozinke i korištenje Portala putem pristupnih podataka. Talent se obvezuje da neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećim osobama. Talent  može obavijestiti LSH ukoliko posumnja na neovlašteno korištenje svojih pristupnih podataka.

 Za točnost i ispravnost unesenih podataka, odgovara isključivo Talent  koji je podatak unio. Točnost unosa podrazumijeva da podaci dolaze iz nekog vjerodostojnog izvora i/ili osobnog saznanja Talenta . Ispravnost podrazumijeva gramatičku i pravopisnu ispravnost.

 Talent se može bez ikakve nadoknade, upoznati s prilikama, njihovim trajanjem, opisom svake pojedinačne nepopunjene otvorene prilike, nazivima pojedinačnih autora prilike, kao i njihovim kontakt podacima i drugim sadržajem. Za vrijeme trajanja objave Talent  može preuzimati podatke o Autoru prilike, postavljati pitanja Autoru prilike, a sve u skladu sa dostupnim opcijama na Portalu.

 Talent  se obvezuje svoj korisnički račun na Portalu koristiti isključivo u svrhu traženja, pronalaska i informiranja o Otvorenim prilikama.

 Ukoliko Talent  koristi svoj korisnički račun u bilo koje druge svrhe (npr. za promociju i prodaju raznih proizvoda, usluga i sl.), LSH će svaki takav korisnički račun blokirati i ukloniti s Portala te svaka takva zlouporaba korisničkog računa podliježe zakonskim propisima o pokretanju postupka radi naknade štete LSH protiv štetnika.

5.    Odgovornost za točnost podataka i odgovornost za štetu

LSH ne odgovara za, niti jamči točnost dostupnih osobnih podataka, kontakata, kvalifikacija, karakteristika niti bilo kojih drugih podataka koji su navedeni u korisničkim računima, životopisima, molbama ili bilo kojim drugim priloženim dokumentima Talenta i/ili oglasima Autora prilika.

 LSH ne odgovara niti Autorima prilika, niti Talentima za bilo koju vrstu štete te se u tom smislu korištenjem Portala Autori prilika i Talenti odriču potraživati bilo kakvu štetu, imovinsku ili neimovinsku, koja bi im mogla biti nanesena zloupotrebom pogrešnih podataka od strane Autora prilika i Talenta ili pak trećih osoba.

 LSH nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost Portala, niti za djelomično ili potpuno nefunkcioniranje ili neispravno funkcioniranje istog. LSH nije odgovorno za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka. Za sve navedeno odgovorni su pružatelji internetskih i telekomunikacijskih usluga.

 Portal može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obujmu, kao rezultat redovnog ili izvanrednog održavanja sustava ili u slučaju unapređenja sustava.

 Autori prilika i Talenti koji zlouporabljuju ili neovlašteno otkrivaju pristupne podatke za svoj korisnički račun trećim osobama koje za to nisu ovlaštene, odgovaraju za svu štetu koja je proizašla neovlaštenim pristupom korisničkom računu, bilo LSH, bilo drugim pravnim ili fizičkim osobama čije su osobne podatke zloupotrijebili.

6.    Autorska prava

LSH ima za područje Republike Hrvatske isključivo autorsko pravo i prava intelektualnog vlasništva na Portalu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: ime, domena, tekst, vizualni i audio elementi, vizualni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi Portala, kojih je autor LSH.

 Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela Portala, ili Portala u cjelini, bez izričite prethodne pisane suglasnosti LSH kao nosioca isključivih autorskih prava, smatrat će se povredom autorskih prava LSH i podložno je pokretanju sudskih postupaka u skladu sa važećim propisima Republike Hrvatske.

 Portal može sadržavati i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava intelektualnog vlasništva imaju treće osobe, kao što su sadržaji korisnika Portala, poslovnih partnera, oglašivača i besplatnog sadržaja. Treće osobe imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nositelji tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Portalu.

 Postavljanjem sadržaja na Portal, korisnik je suglasan da isti postane vidljiv svakom posjetitelju Portala, pod uvjetima i na način iz ovih Uvjeta korištenja. Prenošenje sadržaja ili dijela sadržaja s bilo kojeg dijela Portala dozvoljeno je samo uz izričitu prethodnu pisanu suglasnost LSH, uz napomenu da je sadržaj preuzet s Portala i uz naznaku odgovarajuće poveznice na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. LSH ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava i/ili prava intelektualnog vlasništva.

 Svaki korisnik Portala samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko djelo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavio i putem Portala učinilo javno dostupnim.

7.    Zaštita i obrada osobnih podataka

7.a. Objava otvorenih prilika

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (eng. GDPR),  pri objavi Otvorenih prilika Autora prilike na Portalu, LSH se smatra Izvršiteljem obrade podataka, a Autor prilike se smatra Voditeljem obrade podataka.

 Voditelj obrade podataka obvezan je prikupljati osobne podatake pri objavi otvorene prilike na transparentan način te na temelju valjanih pravnih osnova (namjera zapošljavanja odnosno sklapanje ugovora o radu).

 Voditelj obrade dužan je prikupljati samo one podatke koji su primjereni, relavnatni i ograničeni na podatke koji su nužni za svrhu za koju se podaci prikupljaju.

 Voditelj obrade jamči Izvršitelju obrade da neće koristiti osobne podatke koji su prikupljeni putem stranice TeamUp u bilo koje druge svrhe osim u svrhu ostvarenja suradnje.

 Voditelj obrade potvrđuje da je implementirao organizacijske i tehničke mjere koje će omogućiti kontrolu nad prikupljanjem podataka putem stranice TeamUp te je odgovoran za preuzimanje podataka (prijava) i dodjeljivanje pristupnih podataka za svoj korisnički račun u sustavu za upravljanje prijavama.

 Voditelj obrade se obvezuje u potpunosti surađivati sa Izvršiteljem obrade kako bi svakom Talentu koji to zahtijeva omogućio ostvarenje prava koja su utvrđena propisima o zaštiti osobnih podataka (pravo pristupa, ispravka, prenosivosti, brisanja, ograničenja obrade i prigovora na obradu osobnih podataka).

 Voditelj obrade se obvezuje u slučaju kršenja propisa u pogledu obrade osobnih podataka u potpunosti surađivati sa Izvršiteljem na otklanjanju štete i suradnji sa regulatornim tjelima.

 Izvršitelj obrade se obvezuje provoditi obradu osobnih podataka isključivo u okviru usluge, u ime Voditelja obrade i u svrhu koja je određena međusobnom poslovnom suradnjom, evidentirati i čuvati sve procese obrade osobnih podataka koje provodi u ime i za račun Voditelja obrade do opoziva od strane Voditelja obrade.

 Izvršitelj obrade osigurava Voditelju obrade da pristup Osobnim podacima imaju samo oni njegovi zaposlenici i/ili druge osobe koje djeluju pod njegovim nadzorom, a koje su na to ovlaštene temeljem propisa ili ugovornog odnosa te da pristup Osobnim podacima postoji samo u onoj mjeri u kojoj je to nužno za pružanje usluge.

 Izvršitelj obrade navodi kako je poduzeo sve potrebne organizacijske i tehničke mjere kako su propisane GDPR-om, a osobito redovite sustave kontrole, testiranja, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti IT sustava.

 Izvršitelj obrade će redovito procjenjivati učinkovitost tehničkih i organizacijskih mjera te ih kontinuirano usvršavati i unapređivati.

 Izvršitelj obrade i Voditelj obrade će se međusobno informirati o svakoj povredi osobnih podataka koja je relavantna unutar 24 sata od kada je šteta nastala.

 Izvršitelj obrade može obrađivati podatke Voditelja obrade smo u statističke i analitičke svrhe testiranja IT sustava i praćenje statistika prijava na oglas za posao.

7.b. Privola

Korištenjem Portala Autori prilike koji su fizičke osobe i Talenti daju izričitu privolu LSH za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka koje učine dostupnim u okviru svojih korisničkih računa, objavom u životopisu, molbi ili bilo kojim drugim priloženim dokumentima

 Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka, a sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (eng. GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka daje se isključivo u svrhu prijavljivanja na oglase za Otvorene prilike te u svrhu obavljanja svih ostalih radnji usko povezanih s oglašavanjem i prijavljivanjem na Otvorene prilike, te se u drugu svrhu ne mogu upotrijebiti.

 Autori prilike koji su fizičke osobe i Talenti mogu se informirati o obradi svojih osobnih podataka, podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka ili mogu u bilo kojem trenutku povući privolu za obradu svojih osobnih podataka bez dodatnog obrazloženja slanjem opoziva privole pisanim putem na adresu: Lean Startup Hrvatska, Boškovićeva 2, 10000 Zagreb, na e-mail adresu: info@leanstartup.hr, deaktiviranjem ili brisanjem svog korisničkog računa.

 Osobni podaci, ali i svi drugi podaci se mogu koristiti samo na način kako je to propisano u ovim Uvjetima korištenja. Korištenje podataka u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje itd.) bez privole LSH, Talenta i Autora prilike fizičke osobe, a osobito za masovnu distribuciju priopćenja, promotivnih poruka i sličnih informacija, je strogo zabranjeno. LSH će svaku aktivnost poduzetu protivno navedenoj zabrani prijaviti nadležnim tijelima uključujući, ali ne ograničavajući se na, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova, te Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

8.    Jurisdikcija i rješavanje sporova

Na sve pravne odnose koji nastanu između LSH, Autora prilike i Talenta, uz ove Uvjete korištenja primjenjuje se hrvatsko materijalno pravo izuzev odredbi koje se odnose na rješavanje sukoba zakona.

 Sve eventualne sporove će LSH, Autor prilike i Talent pokušati riješiti mirnim putem, a u slučaju pokretanja sudskih postupaka, isključivo je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.

9.    Završne odredbe

Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu od dana njihovog objavljivanja na web stranici Portala.

 LSH zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i dopuniti ove Uvjete korištenja. Važećim Uvjetima korištenja smatrat će se verzija objavljena na web stranici Portala www.teamup.leanstartup.hr

 Dajem privolu udruzi Lean Startup Hrvatska za prikupljanje i obradu mojih osobnih podataka u skladu sa svrhom navedenom u ovim Uvjetima korištenja.

 Suglasan sam da se moji osobni podaci čuvaju do opoziva, zahtjeva za brisanjem ili povlačenjem suglasnosti.

 Upoznat sam sa svojim pravom da svaku sumnju na zlouporabu osobnih podataka prijavim pisanim putem na adresu: Lean Startup Hrvatska, Boškovićeva 2, 10000 Zagreb, na e-mail adresu: info@leanstartup.hr.

 Zagreb, 15.3. 2021.